کنفرانس ها


www.icpgo2.ir

سایت‌های مرتبط

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
www.msrt.ir
سازمان هواشناسی کشور
www.weather.ir
پژوهشکده هواشناسی
www.asmerc.ir
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
www.inio.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
www.kmsu.ac.ir
دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر
www.ekh.aja.ir
دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار
www.cmu.ac.ir

موسسه ی اندیشه های خلاق جوان آریایی

www.ayimi.org

موسسه آموزش عالی خاوران
www.khi.ac.ir


Search
اخبار:
کتابها

کتابهای موجود در دفتر انجمن 

۱۰٪ تخفیف برای اعضای انجمن علوم و فنون دریایی

رایگان برای اعضاي كانون اقيانوس شناسان خبره آريان
 

 


 
۲۰٪ تخفیف برای اعضای انجمن علوم و فنون دریایی ایران
 


۲۰٪ تخفیف برای اعضای انجمن علوم و فنون دریایی ایران
 


۱۰٪ تخفیف برای اعضای انجمن علوم و فنون دریایی ایران

رایگان برای اعضاي كانون اقيانوس شناسان خبره آريان
 
 

 
۲۰٪ تخفیف برای اعضای انجمن علوم و فنون دریایی ایران